Pravidla pronájmu

Objekt– soubor nemovitostí na adrese Vrchovina 30, 463 44 Sychrov, skládající se z následujících celků:

 • bytový dům s pěti samostatnými bytovými jednotkami (dále také „apartmány“), chodbou a schodištěm
 • společné prostory:
  – přízemní nebytový prostor – jídelna s kuchyní a zázemím
  – spojovací chodba s hlavním vchodem mezi bytovým domem a nebytovým prostorem
  – samostatné dámské a pánské WC v chodbě u jídelny
  – vnitřní terasa objektu
  – jižní terasa objektu
  – samostatný domek s terasou se saunou, koupenou, WC a odpočinkovou místností
  – zahrada s ohništěm a travnatou hrací plochou
  – parkovací stání vnitřní (u hlavního vchodu, za pojezdovými vraty)
  – parkovací stání vnější (podél ohrady)
 • uzavřené prostory, určené pro zajištění provozu a přístupné pouze provozovateli a jeho personálu:
  – sklad ve spojovací chodbě
  – úklidová místnost v chodbě do jídelny
  – provozní místnosti v bytovém domě (prádelna, kotelna, sklad pod schodištěm)
  – zvířecí pastviny a ohrady pro zvířata, zajištěné elektrickými ohradníky

Provozovatel– fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem objektu nebo má s majitelem objektu platné smluvní ujednání na sjednávání s třetími osobami pronájmu (minimálně 2 dny až maxiálně 1 rok) na jednotlivé apartmány nebo celý objekt s právem využití společných prostor a jídelny.
Host– fyzická osoba nebo právnická osoba, která uzavírá s majitelem nebo provozovatelem smlouvu o pronájmu objektu nebo části objektu (dále také ubytování) a úhradou dohodnuté ceny souhlasí s podmínkami smlouvy a Pravidly pronájmu a ubytování.
Pravidla pronájmu a ubytování – soubor podmínek pronájmu apartmánu nebo celého objektu, který se dostupný na internetových stránkách provozovatele – adresa www.relaxvrchovina.cz

Seznam pravidel pronájmu a ubytování:

 • Před podepsáním smlouvy o pronájmu (dále také ubytování) přebírá host objekt a jednotlivé apartmány bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli objektu. Pokud dojde k poškození na apartmánu nebo jiného zařízení objektu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu
 • Před ubytováním se host prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem).
 • Plnoletá osoba podepíše smlouvu o pronájmu objektu/apartmánu.
 • Ubytování je možné od 16.00 do 20.00. V jinou dobu mohou být hosté ubytováni po předchozí domluvě (po předání a převzetí objektu a podpesání smlouvy se mohou ubytovat i ostatní členové skupiny).
 • Cenu za pronájem platí host převodem na účet nebo hotově na základě vystavené faktury.
 • V případě, že host nedorazí a neobsadí předem objednanou ubytovací kapacitu do 24hodin od rezervace pronájmu, má provozovatel právo účtovat storno poplatek ve výši 100% ceny 2 nocí. Toto neplatí v případě, že host o pozdějším počátku ubytování provozovatele s předstihem telefonicky nebo písemně vyrozumí.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na vratnou kauci v hodnotě 2.000.- Kč na každý pronajatý apartmán. Kauce bude vrácena při odjezdu po bezproblémovém předání apartmánů a klíčů provozovateli. Škody způsobené na majetku je host povinen ohlásit provozovateli a po kontrole v plné výši uhradit.
 • Od našich hostů očekáváme, že budou udržovat čistotu v celém objektu i v jeho okolí a chovat se šetrně k zařízení a vybavení.
 • Děti do 12-ti let musí být pod dozorem dospělých a dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody a úrazy způsobené dítětem.
 • Provozovatel neručí za věci vnesené hostem a za škodu na odložených věcech (klenoty, peníze a jiné cennosti).
 • Psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytováni po předchozí dohodě s provozovatelem a pouze za předpokladu, že během pobytu neobtěžují ostatní ubytované hosty, neničí a neznečišťují zařízeníobjektu.
 • Sauna – vstup po předchozí domluvě viz provozní řád sauny aceník.
 • V době od 22.0 do 7.00 hodin jsou ubytovaní klienti a hosté žádáni, aby dodržovali noční klid, i v denní době je samozřejmostí ohleduplné chování k sousedům a ostatním hostům.
 • Host je povinen při odchodu zkontrolovat, že nikde neteče voda, zhasnout světla, uzavřít okna, oheň v krbu nechat vyhasnout (POZOR! v žádném případě nehasit vodou, hrozí vážné poškození kamen) a uzamknout hlavní vchodové dveře i výstupy na
 • Host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel ručí za ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.
 • Při ukončení ubytování je host povinen dát všechny věci na své místo, uklidit a opustit vyklizený apartmán do 10.00 hodin (pokud není domluveno jinak), odevzdat klíče – při jejich ztrátě bude požadována úhrada 1000,- Kč. V případě, že host ve stanovenou dobu apartmán nepředá a není přítomen, vyhrazuje si provozovatel právo věci hosta vyklidit za přítomnosti dvou dalších osob a uschovat, aby mohl být apartmán k dispozici pro další
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má provozovatel objektu právo od dohody o pronájmu odstoupit před uplynutím dohodnutédoby.
 • Při vstupu do ubytovací části objektu je nutno se přezout do domácí obuvi a v celém obytném prostoru budovy používat výhradně domácí obuv. V prostorách jídelny v letním suchém období je možné chodit i v přiměřeně čisté venkovní
 • Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v celém objektu, tak v přilehlém okolí. Host bere na vědomí, že součástí pozemku je památný křížek, který je pod kamerovým dohledem stejně jako vnitřní dvůr (záznam slouží jen a pouze k dohledání případné škody na majetku).
 • Provozovatel je registrovaný na úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli či jiné osobě nebezpečí požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátit hrozící nebezpečí.
 • Ve všech vnitřních prostorách platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně. Při jeho porušení spustí požární hlásič sirénu s následným bezdůvodným příjezdem hasičů.
 • Krbová kamna v jídelně slouží pro vytvoření celkové pobytové pohody. Je zakázáno v nich spalovat jakýkoli druh odpadu, k topení je určeno připravené dřevo.
 • Rozdělávání táborového ohně v k tomu určeném ohništi na zahradě je dovoleno pod podmínkou, že bude vždy přítomna dospělá
 • Není dovoleno přemisťování zařízení bez souhlasu provozovatele a jakékoliv zásahy do elektrické sítě.
 • Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze elektrické spotřebiče jako osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů. Na pokojích nejsou povoleny přímotopy ani vařiče.
 • Stížnosti hostů na kvalitu poskytovaných služeb přijímá provozovatel a uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení provozu.
 • K uskladnění sportovních potřeb (lyže, snowboard, běžky, sáně, boby apod.) je určen výlučně prostor garáže vedle hlavní budovy.
 • Malá domácí zvířata mohou být umístěna ve vnitřních prostorách objektu jen se souhlasem provozovatele. Majitel zvířete je povinen prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu. Není dovoleno, aby zvířata byla ponechána v pokoji bez dozoru svého majitele. Zvířata nesmí ležet na lůžku, nebo ostatním zařízení pro hosty, musí mít svůj pelech. Nelze užívat sprchy, nebo umyvadla ke koupání, nebo mytí zvířat. Ke krmení zvířat nesmí být používán inventář, který slouží hostům. Majitel zvířete odpovídá za dodržování nočního klidu od 22:00 hod. do 7:00hod.
 • V zimním období je host povinen dbát opatrnosti z hlediska nebezpečí úrazu padajícím sněhem nebo ledem ze střechy.
 • Každý ubytovaný host je povinen dodržovat tento ubytovací řád a dobré mravy. V případě, že jej závažným způsobem poruší, má provozovatel právo smluvní poměr s ním ukončit bez náhrady.
 • Za škody způsobené na majetku odpovídá host v plném rozsahu. Je zakázáno poškozovat vybavení objektu, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti (např. ponecháním svěřených osob bez dozoru). Provozovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně, nebo hrubou nedbalostí. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech objektu, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli provozovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku hostů nedošlo. Majetek hostů není pojištěn.
 • Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů. Zdraví ani život hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
 • V případě ztráty klíčů je host povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli a uhradit vzniklou škodu. V případě, že vznikne škoda na zařízení a vybavení objektu, je host povinen škodu neprodleně nahlásit provozovateli a vyčíslenou škodu uhradit, pokud neprokáže, že škodu nezavinil.
 • Při hrubém znečištění apartmánu bude účtován poplatek ve výši 1 000 Kč.
 • Jsme rádi, že jste si zvolili právě náš objekt a doufáme, že strávíte krásný pobyt, která vás přesvědčí k opakovaným návštěvám u nás ve Vrchovině u Sychrova.

Věříme, že dodržováním těchto jasně daných zásad oběma stranami host/provozovatel je dán základ Vašeho klidného pobytu.