Kdo jsem?

Ing. Lenka Hrušková, OSVČ, IČ 44872305
Sídlo: Oblouková 752, 252 64 Velké Přílepy
Provozovna: Vrchovina 30, 463 44 Sychrov
kontaktní e-mail: info@relaxzone.cz
-dále jako „“-

Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budu zpracovávat?

Abych Vám mohla poskytovat služby pronájmu a ubytování a hostinskou činnost, potřebuji k tomu znát následující osobní údaje:
• jméno a příjmení (název společnosti),
• adresu (sídlo),
• identifikační číslo (případně daňové identifikační číslo jste-li plátcem DPH),
• e-mail a telefon,
• doba ubytování a účel pobytu,
• místo trvalého bydliště v zahraničí
• číslo dokladu totožnosti nebo cestovního dokladu.

Pro jaké účely zpracovávám Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje, které mi poskytnete, využívám k tomu, abych s Vámi mohla smlouvu uzavřít a je-li mezi námi smlouva již uzavřena, pak je využívám, abych ji mohla splnit.
Klientům, se kterými jsem smlouvu již uzavřela, jsem oprávněna, v mezích legitimního očekávání a neobtěžujícím způsobem, zasílat také další informace a relevantní obchodní nabídky, a to na základě oprávněného zájmu. V případě, že Vám takto budu zasílat jakékoli sdělení, vždy se bude jednat o takové, které by Vás mohlo zajímat.

Jaký je právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy je právě smlouva.
Jakmile bude smlouva vzájemně splněna, musím Vaše osobní údaje archivovat po dobu, kterou předvídají příslušné právní předpisy. Zde je právním důvodem zpracování splnění právní povinnosti.
Zároveň mi další právní povinnosti ukládají tyto předpisy: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. Právním základem zpracování osobních údajů, které vyžadují uvedené zákony je splnění naší zákonné (právní) povinnosti.
Je-li mezi mnou a Vámi již existující vztah, na jehož základě jsem oprávněna Vám zasílat marketingová sdělení, tak je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem.

Jak dlouho budu údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budu uchovávat po celou dobu, co budu plnit naši vzájemnou smlouvu. Po skončení smluvního vztahu budu Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abych splnila nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci).
Osobní údaje, které zpracovávám na základě našeho oprávněného zájmu, budou uchovávány po dobu 3 let. Začátek běhu této lhůty začíná dnem, kdy jsme vzájemně uzavřeli smlouvu.
Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Máte právo na:
a)      přístup k osobním údajům – na základě Vaší žádosti Vám musím sdělit, zda zpracovávám, nebo nezpracovávám Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracovávám, pak máte právo na to, abych Vám sdělila:
i.      za jakým účelem Vaše údaje zpracovávám,
ii.      v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány,
iii.      jak dlouho budou uchovávány,
iv.      komu budou zpřístupněny,
v.      zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
b)      přesnost – pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí na e-mailové adrese: info@relaxzone.cz a my bez zbytečného odkladu provedeme nápravu.
c)      výmaz – Vaše osobní údaje vymažu, pokud:
i.      je už nepotřebuji.
nebo
ii.      odpadnou všechny právní důvody takového zpracování.
nebo
iii.      vznesete námitky proti zpracování a nejsou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování.
nebo
iv.      nám takovou povinnost ukládá právní předpis.
d)      vznést námitku – máte právo vznést námitku proti přímému marketingu na základě našeho oprávněného zájmu. Zpracování Vašich osobních údajů pro potřeby přímého marketingu na základě oprávněného zájmu bude okamžitě ukončeno.
e)      na omezení zpracování – Vaše osobní údaje budu uchovávat v režimu omezeného zpracování, a to po dobu, dokud nevyřešíme nesrovnalosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů.
Pro uplatnění Vašich práv mě prosím kontaktujte na e-mailové adrese hruskova@relaxzone.cz.

Komu dále předávám Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje mohou být předávány tomuto okruhu osob: poskytovatelé právních, daňových a účetních služeb, poskytovatelé technických řešení (zejména provozovatelé cloudových služeb a webhostingu). Takovým pracovatelům jsou Vaše osobní údaje předávány vždy na základě zpracovatelské smlouvy a v souladu s minimálním požadovaným standardem ochrany osobních údajů, které GDPR požaduje.

Kam se můžete obrátit máte-li dojem, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy?

Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, sdělte mi prosím tuto skutečnost na e-mailové adrese info@relaxzone.cz a vše společně vyřešíme.

Pokud bychom se na něčem přece jen neshodli, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti naleznete zde – https://www.uoou.cz/.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od: 01. 11. 2023